رامتین حق‌نظر

مهندس رامتین حق نظر؛ طراح معمار و فعال در عرصه‌ی معماری دیجیتال؛ کارشناس ارشد معماری تکنولوژی از دانش‌گاه تهران